SORU BANKASI

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test Soruları

1. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı var­dır?
A) Musahipzade Celal töre komedyası türündeki oyunlarında Cumhuriyet öncesindeki toplum­sal aksaklıkları eleştirel bir yaklaşımla yansıt­mıştır.
B) Necip Fazıl Kısakürek, ilk oyunu olan “Tohum”da mertlik, yiğitlik, şeref, dürüstlük gibi değerlerin Anadolu halkında yaşamakta oldu­ğunu gösteren bir yaklaşımı sergilemiştir.
C) Resmî kumruların işleyiş düzeninden ve insa­ni zaaflardan güldürücü durumlar üreten Yakup Kadri Karaosmanoğlu, dönemin başarılı komedi yazarlarındandır.
D) Halide Edip Adıvar, “Maske ve Ruh” adlı oyu­nunda, makineleşme eğiliminde olan Batılı in­sanları maskelere benzeterek maddeci ya­şam görüşünü eleştirir.
E) Nazım Hikmet, Cumhuriyetin ilk yıllarında Darülbedayi topluluğu tarafından sahnelenen oyunlarında toplum sorunlarını ekonomik ya­pı bağlamında değerlendirmiştir.

2. Yazarın (Peyami Safa) bir yıl arayla yayımladığı……..kendi hayatından izler taşıyan otobiyografik karakterli bir romandır. Birinci Dünya Savaşı’nın sebep olduğu felaketler ve bu felaketlerin insanların iç dünyalarında açtığı yaralar; toplumsal değerlerin alt üst oluşu, geçmişle bağların kopuşu, aydınların bohem hayatı, iki kadın arasında (Vildan, Mualla) bocalayan başkişinin dik-katiyle okura yansıtılır. Eser iç konuşma, bilinç akımı gibi teknikleri uygulayan Wirginia Wolf’u hatırlatması bakımından ilgi çekicidir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Biz İnsanlar B) Bir Tereddüdün Romanı C) Yalnızız D) Canan
E) Şimşek

3. Roman, Osmanlı’nın aşiretten devlet haline gelişini ele alır. Kemal Tahir’in romanda Türkleri bir işgalci olarak değil, Bizans tekfurlarının baskısı altında ezilen Hıristiyan halk için kurtarıcı diye nitelemesi, kendi öz kaynaklarından beslenen ulusçu bir roman oluşturma endişesinden kaynaklanmaktadır. Nitekim Osman Bey ve askerleri tekfurların aksine din ayrımı yapmadan bütün tebaaya eşit yaklaşır, onların mallarını yağmalamaz.
Bu parçada aşağıdaki romanların hangisinden söz edilmektedir?
Devlet Ana B) Kurt Kanunu
C) Bozkırdaki Çekirdek D) Kelleci Memet E) Köyün Kamburu

4. Kimi eleştirmenlerin gerçeği sanatçı olarak değil, bir bilim adamı gibi açıkladığı için sanatını ideolojiye kurban ettiğini söylediği……karşılaştığı birtakım doğaüstü olaylara kendince çözüm bulamayan ve bu yüzden şüphe ve tereddüte düşen materyalist fikirli septik Doktor Ferit’in çevresindeki bazı kişilerin telkinleriyle söz konusu şüphe ve tereddütlerinden kurtularak huzura kavuşmasını konu alır. Peyami Safa’nın sağlam bir olay örgüsüne sahip bu romanının en dikkat çeken yanı bakış açısı tekniğidir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Matmazel Noraliya’nın Koltuğu
B) Sözde Kızlar
C) Canan
D) Biz İnsanlar
E) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

5. Memduh Şevket Esendal, mizacı ve iyimser üslubu gereği olarak romanını hazin bir çözülme ve dağılma ile tamamlamak yerine yozlaşmadan sağlam temellere dayalı bir aile, sağlıklı kafa yapısına sahip yeni bir insan modeli çıkarır. Romanda apartman sakinleri gündelik hayatları içinde verilirken aynı zamanda bireylerin ve onlara bağlı olarak ailenin yerleşmiş değer yargılarındaki bozulma, yozlaşma canlı örneklerle dikkatlere sunulur.
Bu parçada aşağıdaki eserlerin hangisinden söz edilmiştir?
A) Otlakçı B) Ayaşlı ve Kiracıları
C) Mendil Altında D) Temiz Sevgiler E) Ev Ona Yakıştı

6. ……. 1945 yılında yayımlanır. Roman Halikarnas Balıkçısı’nın eserlerinin genel özelliklerini yansıtır. Romanda deniz sevgisi, denizin çekiciliği, denizcilerin yaşadığı zorluklar, güzellikler, genel olarak denizdeki yaşam, bir kahraman vasıtasıyla anlatılmaktadır. Roman kahramanlarının Mahmut, Süleyman Kaptan, Kirpi Halil, Fatma, Hakkı Reis, Ayşe olduğu eser anı biçiminde yazılmıştır.
Bu parçanın başına aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Aganta Burina Burinata B) Ege Kıyılarında C) Mavi Sürgün D) Uluç Reis
E) Ötelerin Çocuğu
7. Abdülhak Şinasi Hisar’ın 1941 yılında yayımlanan ve aynı yıl CHP’nin açtığı yarışmada ödül alan……. usta yorumu, nefis üslubu yanında sıradışı kişilere ve bu kişilerin iç çatışmalarına yer vermesi bakımından dikkat çeker. Romana konu olan kişi dümdüz bir hayat süren; bencil, korkak, aşksız, serüvensiz, kültürsüz, hatta ülküsüz memur olan biridir. Roman kişisinin “silik”, “ahlaksız”, “dürüst” gibi nitelemelerle tanıtılması insana özgü değişkenliğin, yanılgıların olabileceğini hissettirir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Boğaziçi Mehtapları
B) Çamlıca’daki Eniştemiz
C) Fahim Bey ve Biz
D) Boğaziçi Yalıları
E) Geçmiz Zaman Köşeleri

8. Falih Rıfkı Atay özellikle …… adlı eserinde Atatürk’ün hayatını ve devrimleri duru bir Türkçeyle anlatmıştır. Bu eser sayesinde hem Atatürk’ün hayatı ve devrimleri gün yüzüne çıkartılmış, hem de yakın dönem siyasi hayatına ışık tutulmuştur. Eseri önemli kılan unsurlardan biri de eserin Atatürk’ü çok yakından tanıyan biri tarafından kaleme alınmış olmasıdır. Eser üç ana bölümde ele alınabilir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Çankaya B) Ateş ve Güneş
C) Zeytindağı D) Deniz Aşırı
E) Taymis Kıyıları

9. Peyami Safa, 1931 yılında yayımladığı otobiyografik bir roman olan ve anı defterinden nakledilen eserde farklı kültürleri, dünya görüşlerini ve yaşama biçimlerini sembolize eden iki mekânı karşılaştırır. Birer sembol olan roman kişilerinden Neriman, Doğu’ya özgü değerlerin bilincinde olmasına rağmen henüz Doğu – Batı sentezine ulaşamamış Şinasi ile, yozlaşmış yanlış Batılılaşmanı tipik örneği Macit arasında bocalasa da romanı tezine uygun olarak Şinasi’ye döner.
Bu parçada aşağıdaki eserlerin hangisinde söz edilmiştir?
A) Fatih – Harbiye B) Sözde Kızlar C) Şimşek D) Bir Akşamdı
E) Canan

 
10. ……Abdülhak Şinasi Hisar’ın ikinci romanıdır. Yine sıradışı biraz da tuhaf olarak niteleyebileceğimiz Hacı Vamık Bey’in kişiliğinde ve geçmiş – şimdi çatışması içinde günümüze aydınlık mesajlar getirir. Bir eleştirmenin söyleyişiyle roman “eski İstanbul’u ve üst kat insanlarını, yaşayışlarını, köşkleri, yalıları, eğlenmeleri; avuntularıyla bireyci, izlenimci yöntemde bir özlem örtüsü arasından göstermesi” bakımından aynı zamanda bir belgesel özelliğe sahiptir.
Bu parçanın başına aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Çamlıca’daki Eniştemiz
B) Sözde Kızlar
C) Yorgun Savaşçı
D) Ayaşlı ve Kiracıları
E) Ötelerin Çocuğu
11. Her biri, kişilerin adlarıyla anılan dört büyük bölümden meydana gelen roman, bir bakıma yazarın anılarıyla örtüşen bir romandır. Ahmet Hamdi baş kişi Mümtazla Nuran’ın aşkı çevresinde sanat anlayışını, kültür birikimini ve hayat felsefesini işleme fırsatı bulmuştur. Bu özelliğinden dolayı kimilerine göre otobiyografik bir roman kimilerine göre bir karakter romanı sayılmıştır eser.
Bu parçada aşağıdaki romanların hangisinden söz edilmiştir?
A) Abdullah Efendi’nin Rüyaları
B) Yaz Yağmuru
C) Beş Şehir
D) Mahur Beste
E) Huzur

12. Orhan Kemal’in yirminin üzerinde yazdığı romanları arasında özellikle yazarına büyük bir ün kazandıran ve üzerinde çok konuşulan bu eserinde fabrikada gece kontrol yardımcısı olarak çalışan karakterin abartılı görev anlayışı içinde kendisini nasıl harcadığını anlatılır. Yazar, bu tipin kişiliğinde en önemsiz işleri dahi ciddiye alan, zor şartlar altında bir ekmek için çalışan işçileri aşağılayan böylece patronların gözüne gireceğini düşünen sefil bir kişiliği sergiler.
Bu parçada aşağıdaki romanların hangisinden söz edilmiştir?
A) Baba Evi B) Murtaza
C) Avare Yıllar D) Hanımın Çiftliği
E) Gurbet Kuşları

13. Tanpınar’ın uygarlık değişiminin birey üzerindeki sancılarını ele aldığı…….romanı; dengesiz, arayış içindeki kişiler aracılığıyla yaşadığı dönemin eleştirisini yüklenir. İronik bir anlatımla iki uygarlık arasında bocalayan Türk toplumunun tablosunun çizildiği roman, baş kişisi Hayri İrdal’ın anıları biçiminde kaleme alınmıştır. Romanın sonuna kadar hayal ile hakikat arasında sürekli gidip gelen Hayri İrdal’ın yaşama tarzı, hayata bakışı Tanpınar’ın zengin hayat hikâyesiyle birleşir.
Bu parçadan boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Kurtlar Sofrası
B) Osmancık
C) Saatleri Ayarlama Enstitüsü
D) Esir Şehrin İnsanları
E) Baba Evi

14. Kemal Tahir’in yakın dönem siyasi, ekonomik ve toplumsal hesaplaşması devam etmektedir. Bu romanda Kurtuluş Savaşı’nın ilk günlerinden itibaren topluma hâkim olan farklı güç odaklarının kurtuluşa yönelik arayışlarını, mütareke İstanbul’uyla işgal altındaki Anadolu’nun dağınık direniş hareketlerini, bu güçlerin Ankara’nın denetimine girişini ve nihayet Cehennem Topçu unvanlı Yüzbaşı Cemil’in kişiliğinde Türk toplumunun kendisine reva görülen kıskaçtan kurtuluşunu ele alır.
Bu parçada aşağıdaki romanların hangisinden söz edilmiştir?
Devlet Ana B) Esir Şehrin İnsanları
C) Sağırdere D) Yediçınar Yaylası
E) Yorgun Savaşçı

Etiketler
Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu
Kapalı